Do naší školy přijímáme žáky na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (SPC). V současné době vzděláváme žáky podle RVP pro ZŠS (Díl I nebo Díl II) a RVP ZV s upravenými výstupy. Naplněnost třídy je 4-6 žáků. Výchovně vzdělávací proces probíhá v blocích, který zajišťuje plně kvalifikovaný učitel. Chod ve třídách je podporován dvěma až třemi asistenty pedagoga.

Jsme přesvědčeni o tom, že výuka má být startovní čárou k získání tolerance k novému kolektivu, k navazování mezilidských vztahů, k osvojování správných pracovních návyků a dovedností.

Protože se snažíme, aby v naší škole vládl rodinný duch, nabízíme našim žákům i aktivity, které se odehrávají mimo školní lavice. Mohlo by se zdát, že výlety, sportovní dny apod. nepatří k vyučování, ale právě mimoškolní aktivity jsou nejlepším místem, jak navázat s dětmi osobnější kontakt a pomoci jim poznat i prostředí, se kterými by se jinak vůbec nesetkaly. K plnému osobnostnímu rozvoji nestačí učebnice a moderní technika, nejlépe se všichni učíme praxí.