Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v souladu s §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti ŠPP

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků nebo členů pedagogického sboru
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci
 • evidence zpráv ze speciálně pedagogického centra a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů – třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • zavádění aktuálních opatření vedoucích k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • vytvoření a dodržování poskytování účinných primárně preventivních programů pro žáky
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • dlouhodobá péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
 • prohlubování spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči

Výchovný poradce a Školní metodik prevence

 • Mgr. Iva Hozáková
 • telefon: 585 002 927, 737 047 922
 • email:
 • konzultační hodiny: po domluvě