V současnosti je vysoce hodnocena možnost nástupu pětiletých dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do přípravného stupně ZŠ speciální. Jde o formu vzdělávaní dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí.

Podmínky pro přijetí

 • do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky
 • žádost zákonných zástupců
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP…)
 • splnění kritérií pro zařazení do přípravného stupně ZŠS stanovených pro zápis na daný školní rok (termín bude vypsán v období mezi 25. dubnem a 7. květnem)

Vzdělávání ve třídě přípravného stupně

 • zprostředkovává učitelka (speciální pedagog) a dvě asistentky pedagoga
 • možné započít docházku i v průběhu školního roku
 • odpovídá trendu včasné odborné speciálně-pedagogické péči o děti se zdravotním postižením
 • je poskytováno bezplatně
 • maximálně 6 žáků ve třídě

Školní vzdělávací program třídy přípravného stupně vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Po ukončení docházky může dítě, v případě volné kapacity, plynule pokračovat ve vzdělávání v ZŠ speciální. Třídy přípravného stupně umožňují pedagogům pracovat s každým dítětem podle jeho možností a schopností.

Zaměřujeme se na rozvíjení základních schopností a dovedností dítěte:

 • rozvoj komunikačních a interaktivních dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotorických schopností
 • rozvoj učebních a pracovních schopností a dovedností (rozvoj pozornosti a soustředění, zručnosti a praktických dovedností)
 • rozvoj smyslového vnímání a intelektových schopností
 • hygienické návyky
 • sociální návyky
 • adaptační schopnosti

Provoz přípravného stupně

 • 7:45-12:00

Možnost docházky do školní družiny (v případě volné kapacity)

 • 7:00-7:45
 • 12:00-15:30
 • docházka do družiny je zpoplatněna